17 juli 2016

Algemene voorwaarden

Op elke vorm van binding of contact met WebConcreet (https://webconcreet.nl/ en geallieerde websites) zijn onderstaande algemene voorwaarden van kracht. Lees deze altijd goed door alvorens u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u akkoord gaat zijn beide partijen (opdrachtgever en WebConcreet) verplicht te voldoen aan de voorwaarden. Klik hier om de algemene voorwaarden door te nemen. De volgende artikelen komen in de algemene voorwaarden aan bod:

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemeen

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

Artikel 5 Domeinnaam

Artikel 6 Leveren van de Dienst

Artikel 7 Gebruik van identificatiegegevens

Artikel 8 Gebruik van de Dienst

Artikel 9 Gebruik van netwerken

Artikel 10 Dataverkeer van opdrachtgever

Artikel 11 Ongelimiteerd Dataverkeer voor website hosting

Artikel 12 Dienstverlening en onderhoud

Artikel 13 Privacy

Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst

Artikel 15 Contractsduur; uitvoeringstermijn

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer

Artikel 17 Wijziging en verhuizing

Artikel 18 Wijziging in eigenschappen Dienst WebConcreet

Artikel 19 Honorarium

Artikel 20 Betaling

Artikel 21 Financiële zekerheidstelling

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 23 Onderzoek, klachten

Artikel 24 Opzegging

Artikel 25 Gevolgen van beëindiging

Artikel 26 Opschorting en ontbinding

Artikel 27 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Artikel 28 Uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 29 Vrijwaringen

Artikel 30 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 31 Risico-overgang

Artikel 32 Overmacht

Artikel 33 Geheimhouding

Artikel 34 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 35 Overdracht

Artikel 36 Niet-overname personeel

Artikel 37 Geschillen

Artikel 38 Toepasselijk recht

Artikel 39 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden